Blame


1 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu #!/usr/bin/perl
2 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu
3 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu # Install the local::lib module and use it when you install Module::CoreList
4 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu # (or another module if you like). Write a program that reports the name and
5 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu # first release date for all the modules in Perl v5.14.2. Read the
6 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu # documentation for local::lib to see if it has special installation
7 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu # instructions.
8 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu
9 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu use v5.24;
10 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu use warnings;
11 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu use strict;
12 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu use utf8;
13 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu use local::lib;
14 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu use Module::CoreList;
15 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu
16 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu my $modules = Module::CoreList->find_version("5.014002");
17 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu foreach (keys %$modules) {
18 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu print $_;
19 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu printf(" => v%s", $modules->{$_}) if defined($modules->{$_});
20 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu print "\n";
21 1ddd2d4e 2023-09-10 jrmu }